IWg Lae

_ai IW@

ilZKe

agh Lae

IWge a

     PV _Z      

       cy 30,2005,a]ae

_z\

@c KG

_eY _

~M~M

 
 
 
 
 
 
i_ Lae

^R _Ke ic R^ ahK _k^ Kf fLK

IWg WU Kc:jc eCZ

afge,cy 30(IWg WU Kc)IWg C_Kka GK Rfe RY IW@ fLK ^Re ePZ _d _K "Re MUAa S@'e ic R^ ahKK cwkae ie GK aX _eage _k^ KeQ

eR eR]^ Ve 214 KfcUe \e afge Rf if K@_eUb aue K~eZ _g \i fLK icRe GK _ePZ ^c

i GK]ee RY Ka,MK,iaq,^UKe,l\ M I _a fLK

Zue RY gY KZZ ce"cjbeZe KZU cj,(L Ka) (1992), l\ M MQ_@(1994),^k cYh (2000),Ra^ `f (2003)I Kk S@ jk\ ai(2004) @^Zc

ce WM ij @A^e iZK Ke[a \i 1998cij cy 29 ZeLe Zue Gj KaZ iKk^e _[c R^ ahK _k^ Ke[f cYh bk aj ce @c ejQ Ga GjK @L@Me eL c R^\^ _k^ Ke@iQ af i IWg WU Kc K GK ilZKee KjQ

cwkae i]e afge Rf _fi cL ia _ u \e i K~ Ke[a au _eiee C\NUZ jA[a Gj Cia [f ^@e gZ]K fKu Zk cW bZe \iue @V ahe S@ _Z K KU[f aje R^\^ KK

Gj Ciae bM ^A[a @^ MYc^ aqc^ [f Rfe aj ag fLK,aPe_Zu icZ aj aRa

""c S@e R^\^e Ze c_ cZaK _hK @c KY[C I Mea _fu a[C Ze R^\^ _k^ Ke^[ae i Gj _Ke R^\^ KK KU[G af 48ah ad \i Kj

`U_Ze Re MUC[a GK Ze ah ad akKe Ra^ C_e fLZ ^a _ ag Gj _Ke ZZgU KaZ ejQ _Ke ejQ Gj akKUe \e\ ZW^e ^zK PZ

Zue Gj _KU aje aK _A ck^[a ak ZjK eR ec cj^ _VMe Kd Kea _A @Mj _Kg Ke[f c i eR jA^j

_Ke R^ ahK Ciae aghZ jf i Gje @dR^e fM[a ic  Ly ^R _KUe Ke[ G[_A Zu ij~M Ke[ Zue _Z _di cj_Z I Zue S@ Gj @aiee C_iZ @ak a a^Zu i \A[ be bR^

i ijee aj ag aqc^u @Z[ba WK @dR^ Ke[ ijZ @ie ""_d iZgj _Pg L Gj _K Q_ ~A[f I ice _d Pegje C c ab^ fKu a ieQ _[c ajUK aKd Kea _A c ba[f cZ _e Zj aZf Ke\A[f '' i Kj

\e\ fKu j\d Pja bk fKu i Gj _K cMYe \A[ ""aj _X @bi I aj _Z i^ _\g^e Gj GK _K C\jeY '' Kj Rfe RY ae ijZK

\i Zue @^ GK KaZ iKk^"Ra^ `f'e C^P^ Cia MZ KQ ah Zk Gj bk ba _k^ Ke[f G[e ^Z,MZ _eahY Ke~A[f _aZ^ cLc Me]e Mcw GjK C^P^ Ke[f

i c ijZ _ZK "Gj_e  @c i_K'e 1995 cije i_\^ Ke@iQ Gj aZZ afge gg ijZ GKWc I ab^ _Zbc^u i^Z Ke@i[a "_Zb g'e i ib_Z ejQ

""_Z\^ Pe N c _X[G Zj \e age Lae RYa ij \^K KQ ^ KQ ^_Xa _~ eZe ^\ @i^[G'' af i KjQ

IWg WU Kc

jhjh