IWg Lae

_ai IW@

ilZKe

agh Lae

IWge a

     PV _Z      

       @_f 13,2005,a]ae

_z\

@c KG

_eY _

~M~M

 
 
i_ Lae

27U bhe _ZK _KgKe IW@ ~aK Pye

IWg WU Kc i\\Z

RMZij_e, G_f 13 (IWg WU Kc): \ge ab^ bMe _PkZ 27U bhe aMZ 15 ah jf _ZK _Kg^ Ke C_Kka IWge RY ~aK i_Z Pye Ka _fUQ

RMZij_e Rfe i\e cjKcVe _d 5 KfcUe \e _K^_e Me aRd cj_Z ^cK 35 ah ad Gj ~aK RYK WM]e ^jf c] RZd ijZ el Cge Gbk C\c PkA[a IWg WU KcK KjQ

MZ 1990 cije aRdu i\^e \ge _PkZ ~C ia bhe _ZK _Kg _A @iQ, i' MWK jf IW@, AeR, j, awk, MReU, ZfM, iZ, K^W, C, @ic, Zcf, i, _Ra, ceV, ik, ^_k, cfdfc, cY_e, KuY, Kgk, eRi^, WM, KA, bR_e, ceV Ga Kge

C_eq _ZK c]e Kak IW@ bhe _KgZ ciK gg _ZK ""i^ bCY'' Ga AeRe _Kg _C[a " ^je PfW^ fUePe' ^dcZ _Kg _A @i[aak @[K @^U^ ~M @^ bhbh _ZK MWK VK icde _Kg Kea ia jC^j af cj_Z KjQ

@^ KYi _g K PKe Ke^[a aRd, ^Re ab^ _ZK _Kg^ fM AZc]e Nee ic bi,MA,Me Ga @^^ cfa^ icMe aKaU Ke ie[f j @Mc \^e \ge @je 13U bhe _ZK _Kg KeaK C\c @ajZ eLQ

GZK ^j, \ge 40U bhe fL,_X Ke_e[a aajZ Ga GK K^ i^e R^K aRd, ^R Ne cZ ec\au ^e GK _VMe i_^ Ke iVe ab^ Kice Zk_Z _[Ve @e Ke @^^ _P^ M^ak iai]eYu Cge ielZ Ke eL[aak _Z aaRu ^ce i_Z iMjkde 50e C \ga\ge WKUKU, ab^ c\, @^^ _P^ \aK i^Z KeQ


IWg WU Kc