IWg Lae

_ai IW@

ilZKe

agh Lae

IWge a

     PV _Z      

   cA 1,2005,eaae

_z\

@c KG

_eY _

~M~M  

      

i_ Lae

bwjWK ~W \CQ cjku jZe \aNi

IWg WU Kc : eZKe \g

cfK^Me,cA 1 (IWg WU Kc) IWge @\ai @]hZ GK Rfe RY cjk \aNi I Zfe icgYe bwjWK ~W \aK ilc jA_e[a NUY aidR^K c^ jC[f c] i_ iZ

@]^K PKi _Z ~CV je c^Q iVe @-QZgMW eRe ic @Pke @aiZ cfK^Me Rfe Gc.b- 33 Mce a]a cjk a^ck ck @Ve ah ce _d Z^ fl fKue i`k PKi Ke[a IWg WU KcK KjQ

(
a^ck RY eMK PKiZ KeQ )_Z\^ Kak jWbw ^j @Rc I @MY aZ @\ hVGe iZe RY eMue bW Zu ^KUe fM[G Zu _LK @i[a eMc^u c]e IWg icZ _Wg eR @,c] _\g, QZgMW, _caw,aje _bZ @Pke ai @bq

aj Wqe \LA jRe jRe Uu Ly Ke eM bf ^ja _e a^cku \a I Zf ge MWe jWbw bf jAQ af Kj Zu ^KUK ^KUe PKi _A @i[a Z^d \i

Kak jWbw eM ^j,@MY aZ,N,a[,aZ I @Rc @\ eM c] bf Ke[ a^ck af Kj ij Mce _ehc ck (
a^cku _Le PKi KeAa _A RY eMK KQ fK Vf MWe @YQ)

c jeiZu @Kk adM _e a^ck MUG _@ I MUG S@K ^A \L Ke \N @Ve ah ]e icd KUA @iQ @R~G

cu cZ _e a^ck La bw _W[aak \^ eZe i ~C _ \L[f ZjK aa Ra^e _dMKe @R Pye Ka _fUQ iq @Pke

GK\ eZe _e cjbeZe __au ce ^Kk, ij\a Zu c[ ^KUe ai K@W @\g Ke[f ~,""Z' @i] jW bw eMK \AKe \aNi Ga Zf \e bf Ke_ea Ga \lY aa\e cZ _ _Ai ^a'' af Kj a^ck

_[c Gbk _K i MeZ \A^[a ak @Ve ah Zk Gc.b-36Mce RY au KZK fK Zu NeK @Y[f ij a RYK Zu _YcKe ~j Kj[f i[e Zue Kc_^ a\k ~A[f

(
a^ck RY eMe MW PKi KeQ)a RYK Zu Kj[f ~, Zc c MWe jZ ce \f G bw MW ce bf jA~a af eZe _a bA ^Kk I ij\au _le _\g KeQ

^Re bw MWU _A jRe jRe Uu Ly Keie[f c Zj bf jC^[ae GZK Kj iea_e a RYK K _KA[f

Zue \L ij ^_e i _ae i \L[a _K c^_KA \A Ke \a Ni,UKG Zf ^A au bw MWe cfi Ke[f

Z^ \^ Z^ _k \ae SW Zf cfi Kea _e a RYue MW bf j[email protected]i[f Ga i ^R NeK Pf Pf `e~A[f

Gj Lae Pe@W _PeZ jA~a _e ij\^ Ve jWbw eMu i@ Zu ^KUK QU [f

a^ck ^Re QU Ne _fc^u ^A eja KKe jA _W[a ak eMc^u i Zue Ne,ae,Mjk Ne I _Wgu Ne eL PKi Re eL[f c G_~ Ne LG KeaK ilc jA _e^j (
a^cku _LK \kak jA fKc^ PKi _A ~CQ)

PKi __ aa\K a^ck _ cZaK cZ _ _Ai ^A[ Gj _ _Ai ac^ icde @\eKe jA_W[ae Zj Ga a a jA Zu Ne _WejQ

\^ Zcc eMc^u iae icd KUa _e eZ jf Zue _eae _Z_hY _A P Ke[ a^ck

_ _Ai \lY aZZ i eMc^u ^KUe @]K KQ ij~ ^A^[  Zue _eaee eRMe _^ @^ KQ ^[ae aj \L Ke Pk af i Kj

ieKe ij~ _A i ajae Rf _gi^ I eR^ZK aqu ijdZ fW[f c Zu K[ Kj gY ^[a i Kj

 

IWg WU Kc