IWg Lae

_ai IW@

ilZKe

agh Lae

IWge a

PV _Z

      cA 24,2005,cwkae

_z\

@c KG

_eY _

~M~M

 
 
 
 
i_ Lae                                                                     IWg WU  Kce NhY^c

SWae K_W Rfe \A cZ, 20 @K

IWg WU Kc: ff Z_V

K_W, cA 24 (IWg WU Kc): IWge GK Mce SWa eMe cwkae \^ \A RY fK cZ aeY Ke[aak @^ KWG RY MeZe jA_WQ

eRe C_Kka K_W Rfe cjKk_W aKe 12 ^e IWe Gj eM bdue @Ke ]eY Ke[a Rf cL PKkde RY @]Ke IWg WU KcK KjQ

ij aKe aeK Mce @C 12 RY fK Gj eMe @K jA i^d WqeL^e b jA[a Ga _e ic^u c]e Z^ RYu @agK PK_e QW \@~A[a i KjQ

_eiZ @^]^ fM Rf cL PK]Ke _ck cj GK Wqe\k ij iq @PkK ~AQ

cZ Ga @ii aqc^u iVK _ePd G _~ ck^[f j fY _Y ~M Gbk _eiZ C_R[a @gu Ke~CQ

IWg WU Kc      

     
                                                                                      Copy right 2004-2009 odisha.com, All rights reserved.
                                                                                      Contact address:
[email protected] ,[email protected] 

                                                                                               Editor in Chief :   JATINDRA DASH