IWg Lae

_ai IW@

ilZKe

agh Lae

IWge a

PV _Z

     cA 24,2005,cwkae

_z\

@c KG

_eY _

~M~M

 
 
 
 
i_ Lae                                             IWg WU  Kce NhY^c

@beY IWge NWNW ij ah ia^

IWg WU Kc i\\Z

ba^ge, cA 24 (IWg WU Kc): IWge @beY @Pke KZK i^e @Mc 48 N c]e NWNW ij ah jae ia^ @Q

MZ icae @_l cwkae \^ C_Kk IWge \^e Z__aj ic^ ji _A[f c] @Mc 24 N c]e _eiZe agh KYi _ea^e ia^ ^j af i^d _Y_M K~kde RY @]Ke IWg WU KcK KjQ

cwkae @_ej 5U i GVe _jP[a Z[ @^ie SeiMWe ia]K 47.0 WM ifidi Ga Gj _QK KSee 41.1 Ga Pafe 40 WM ifidi eKW Ke~AQ af i KjQ

@_e_le KUKe ia]K 34.4, ba^gee 38.9, _ee 32.7, M_k_ee 31.6, afgee 38 WM ifidi ej[f

aMZ KQ \^ jf MhR^Z @gNZ ~M IWge ab^ i^e 120 RY aqu cZ iKe i^d eR ^dY KlK @b~M ckQ Za G[e Kak 24 RY aqu @gNZe cZ NU[a ieKe ba Ke Ke~AQ af eR abMe RY @]Ke KjQ

@^ cZ MWK adi]K K @^ KYi KeYe jAQ af i KjQ

iP^~M K, @^Mk Rfe 2, afwe 1, Xu^k 1, SeiMW 1, KSe 1, if_e 5, ieMW 4, RMZij_e 5, ^dMW 2, _e 1, MRce 1 Gbk ic\d 24 RY @gNZe cZ aeY KeQ af ieKe Ke KeQ

(IWg WU Kc)

IWg WU Kc      

                                                                                      Copy right 2004-2009 odisha.com, All rights reserved.
                                                                                      Contact address:
[email protected] ,[email protected] 

                                                                                               Editor in Chief :   JATINDRA DASH