World's first and only 24 x 7 Oriya news portal

   IWg Lae ilZKe

  agh Lae

IWge a

PV _Z

   ilZKe

_z\

@c KG

_eY _

~M~M

R^ 20,2005,icae
 

cic _aje eRa_ ah

IWg WU Kc : _\fP^ ^

ba^ge, R^ 20 (IWg WU Kc): IWge \Z^Me KUK I ba^ge aZZ eRe ab^ i^e eaae \^ cic ad _bae @ieG bf ah jA[ae aj \^e Re ej[a @ij Mh _aje fKc^ ic^ @g fb KeQ

eRe @^Zc C @Pkba _ePZ ieMWe 31.6 cfcUe, SeiMWe 31.8, UUfMWe 13.6, KSeMWe 7.2, Xu^ke 16 Ga UKe_We 23.2 cfcUe ah eKW jAA[a i^d _Y_M abMe ^gK geZ P ij IWg WU KcK icae \^ KjQ

@^_le ^dMWe ia]K 73 , UKafe 62 I MWee 56.8 cfcUe ah jA[f af i KjQ

KSe Rfe @^_ee 30, See 13.8, ae jebwe 13, Kcke \eaWe 19 cfcUe ah jA~AQ

@\ai @]hZ edMW Rfe ahcKUKe 28.6,MY_ee 25 , aeMW Rfe _AKcke 25, MR_Z Rfe cjMWe 18, cj^e 12 Ga @e.C\dMee 4.8 cfcUe ah eKW Ke~A[f

\lY IWge MRc Rfe ab^ AfKe c] ah ~M fKc^u c]e @^ _Kg _AQ @ ijee 12, _ehc_ee 13.2, ieWe 12.2 cfcUe ah jA[aak fAKee 38, b\K Rfe @L@_\e 39 Ga ae 4 cfcUe ah eKW Ke~AQ

(IWg WU Kc)IWg WU Kc

Contact address: [email protected] , [email protected]
Copy right 2004-2009 odisha.com, All rights reserved
 Editor in Chief: JATINDRA DASH
IWg WU Kce NhY^c