World's first and only 24 x 7 Oriya news portal

   IWg Lae ilZKe

  agh Lae

IWge a

PV _Z

   ilZKe

    _ai IW@

@c KG

_eY _

~M~M

R^ 28,2005,cwkae


_c IWge _ak ah

IWg WU Kc : g^ agk, eR^ ij

ba^ge,aeMW : R^ 28 (IWg WU Kc) _c IWge ab^ i^e aMZ 24 N c]e _ak ah jA~AQ

i[c]e VKece ia]K 38 icUe ah eKW Ke~A[aak ZfKAe 36, _ffjWe 34, \IMWe 16 icUe ah jA[ae ba^ge _Y_M K~kde RY @]Ke IWg WU KcK KjQ

C_Kk IWge afgee icae iKk iX @VUe cwkae iKk iX @VU c]e 126.8 cfcUe ah jAQ

ah ~M eNU, ab^ ija Ga aghKe Cbd ijee Lf@ @Pk MWK Rka jA~AQ

ibk KSee 114.4 cfcUe, ba^ge 22.8 I KUK 21.0, if_e 8.0, SeiMW 7.4, M_k_e 5.1, cfcUe ah jAQ

Rd_e, ewf, KeR@e, ie, ZkPe, ae_\, ~g_e, Kc^, bMeA, @L@_\, Kcl^Me, eRNU, R^_e,Rcgf, eAew_e, aeKU @\ @Pke c] ic^e c]c ]eYe ah jA~AQ

(IWg WU Kc)

 

                                                                                     

Contact address: [email protected] , [email protected]
Copy right 2004-2009 odisha.com, All rights reserved
 Editor in Chief: JATINDRA DASH
IWg WU Kce NhY^c