World's first and only 24 x 7 Oriya news portal

   IWg Lae ilZKe

  agh Lae

IWge a

PV _Z

   _z\

    _ai IW@

@c KG

_eY _

~M~M

RfA 18,2005,icae                              
Google


IWge aMP i
u _^ MUL ae] @b~^

IWg WU Kc: @RZ ^dK

if_e, RfA 18(IWg WU Kc) MUL ia^e @_KeZ iKe aMZ \g ah jf \ga_ _Pe PkA[a jed^e aMP i IWge h[e fM @e KeQ Zue @b~^

eaae \^ _c IWge if_eaiu MUL ia^e bdaj _eYZ iKe @aMZ KeAa_e @^Mk, Xu^k I eRe @^^ KZK ijee c] Zue @^e_ C\a]^ K~Kcc^ ejQ

_^_[ ^ai 67 ah ad gZgg]e aMP i, MUL ae]e R^iPZ^Z i Kea Cge 1995 Ve \ge RZd _ZK ij 80 KR IR^e GK aM _Ve aj \ge ab^ eR _ebcY KeQ

""c 22`a@e 1995e K^KceVe ce cg^ @e Kf ac^ i \gie [email protected] [e _\e PfPf 3 fl 40jRe KfcUe @ZKc KeiefY'' KjQ i

ieKe MUL K^ ia a ^Kf _~ c ce cg^ Re eLa af i KjQ MUL Ga c\ ~M \ge ~agq \^K \^ ^R jA_WQ ieKe ia RY c] Gje KQ _ZKe ^ Ke[ae i aid _Kg KeQ

Zue Gj cg^ \e _baZ jA cje, eRi^, Kek I Zcf^W @\ KZK eR ieKe ic^u eRe MUL aKe _ZaK fMAaK _\l_ ^A[aak K ieKe ]c_^ Ga MUL ia^ C_e ^hm Re KeQ K Gje _KZ i`k R^ iPZ^Ze j cka af i KjQ

h [e _A i if_eK @i[aak ijeaiu Ze`e Zu @^K i^e MZ i^ \@~A[f i ijee icaZ R^Zu MUL aajee bdaj _eYZ iKe C\a]^ \a ij ~agqK \g MV^e ^dRZ ja_A @j^ \A[f

MUL K^ MWKe i_ ck_U^ ij _f[^ aajee Cz\, GWi ^eKeY _A @ci~c, LkVe eR^Ze \eZ,KP I Ui^ C_e _ZaK Z[ R^iL ^dY fM akaaj C_e i_ KUKY Zue @^ cg^MWK c]e @^Zc

^KU bahZe \gai Zue cg^e MeZK aSa af i \X @g eLQ

\ge i]^e iai]eYu ^c _\ @]Ke I lcZe iVK C_~M ^jf \ge Z[K[Z ^Zc^u \e \g aK jA~aK ag icd fMa ^j af i IWg WU KcK KjQ

(IWg WU Kc)

Contact address: [email protected] , [email protected]
Copy right 2004-2009 odisha.com, All rights reserved
 Editor in Chief: JATINDRA DASH
IWg WU Kce NhY^c