World's first and only 24 x 7 Oriya news portal

   IWg Lae ilZKe

  agh Lae

IWge a

PV _Z

   _z\

    _ai IW@

@c KG

_eY _

~M~M

RfA 19,2005,cwkae
Googlei^ag \L `e[aak \NUYe _P cZ

IWg WU Kc i\\Z

KUK, RfA 19 (IWg WU Kc) _ee Z^ VKeu i^ag \L GK Kee `e[a icde cwkae bee KUK Rfe GK i^e iWK \NUYe eRe _P RY aq cZaeY KeQ af _fi KjQ

~R_e Rf @MZ ]cgk @ke [email protected] RY ~Zu ^A KeU _ee `eaak be iX Z^U icde Uw ^KUe e C_e V@ jA[a GK UKK _Q_U ]K fMA[f

`ke ic^u c]e _P RYu NUYike _Yad CW ~A[f cZKu adi 35e 40 ah c]e ja @^ RY @jZ aqu MeZe @aie KUK aW WqeL^K i^eZ Ke~AQ

_fi MW \AUK RaZ Ke Z\ @e KeQ I ^jZ aqc^u ga aaz\ ^c _VAQ af Uw [^e RY @]Ke IWg WU KcK KjQ

(IWg WU Kc)

Contact address: [email protected] , [email protected]
Copy right 2004-2009 odisha.com, All rights reserved
 Editor in Chief: JATINDRA DASH
IWg WU Kce NhY^c