World's first and only 24 x 7 Oriya news portal

   IWg Lae ilZKe

  agh Lae

IWge a

PV _Z

   _z\

    _ai IW@

@c KG

_eY _

~M~M

RfA 29,2005 gKae
Google

b\K Rfe Pafe \^Ke 250 cfcUe ah

IWg WU Kc i\\Z

ba^ge, RfA 29 (IWg WU Kc) aw_iMee Ce-_c bMe Meae \^ i jA[a fNP_ _bae b\K Rfe Pafe MUG \^e ia]K 250 cfcUe ah eKW Ke~AQ

Gj icde ba^gee 17.2 cfcUe, _ee 23.3, KUKe 23.6, KSee 33.6, SeiMWe 2.5, afgee 40.4, _e\_e 78 cfcUe ah jA[a @PkK _Y_M abM iZe _Kg

@^_le @Mc 48 N c]e C_Kk IWg icZ eRe @^ KZK i^e NWNWij _ake @Z _ak ah jae ia^ ejQ
 


(IWg WU Kc)

Contact address: [email protected] , [email protected]
Copy right 2004-2009 odisha.com, All rights reserved
 Editor in Chief: JATINDRA DASH
IWg WU Kce NhY^c