World's first and only 24 x 7 Oriya news portal

   IWg Lae ilZKe

  agh Lae

IWge a

PV _Z

   _z\        _ai IW@

@c KG

_eY _

~M~M

@M 4,2005 Meae

Google

 

fNP_ ~M IWge aj @Pke ah ia^

IWg WU Kc i\\Z

ba^ge, @M 4 (IWg WU Kc) Ce IWg Ga _Wg eR QZgMW I SWLe c]a i^e fNP_ i jA[ae Gje _bae @Mc 24 N c]e eRe ab^ @Pke ah jae ia^ ejQ

Z'QW Gj icde MUG \AU i^e _ake @Z _ak ]eYe ah jA_e af ba^ge _Y_M K~kde ^gK geZ P ij IWg WU KcK KjQ

MZ 24 N c]e Rd_ee 53.8 cfcUe, ^aew_e 101, M_k_e 48.4, aj_e 43, ahcKUK 53.2, Rd_UY 60, Se 77.4, P@ 42.8, Ma_e 93.6, SeiMW 31.4 I _e\_e 61 cfcUe ah eKW Ke~AQ

ibk \Z^Me ba^gee 5 Ga KUKe 12 cfcUe ah jA[ae i KjQ

(IWg WU Kc)
 

Contact address: [email protected] , [email protected]
Copy right 2004-2009 odisha.com, All rights reserved
 Editor in Chief: JATINDRA DASH
IWg WU Kce NhY^c