World's first and only 24 x 7 Oriya news portal

   IWg Lae ilZKe

  agh Lae

IWge a

PV _Z

   _z\

 _ai IW@

@c KG

_eY _

~M~M

@M 9,2005 cwkae

Google

                                                                        
IWge NWNWij ah ia^

IWg WU Kc i\\Z

ba^ge, @M 9 (IWg WU Kc) C_Kk IWg icZ eRe @^ KZK i^e @Mc 24 N c]e
NWNW ij ah jae ia^ ejQ af ba^ge _Y_M abMe ^gK geZ P ij IWg WU KcK
KjQ

@^_le eaae iKk iX @VUe icae iKk iX @VU c]e eRe KZK i^e ic^e
c]c ]eYe ah eKW Ke~A[ae i KjQ

KUK, ba^ge, aj_e, eCeKf Ga if_e @\ i^e ah jA^[aak _ee 0.4 cfcUe,
M_k_ee 0.2, Pafe 8.8, KSee 0.2 Ga SeiMWe 0.8 cfcUe ah eKW Ke~AQ

(IWg WU Kc)
 

i_w R^

 _e]^
 ifIe KcR - gX - iew - K - Pf - U
 NeKeY icM
 AfKU^K - NeKeY icM - ehA icM - i^ MjY - PcW icM - N
 @^^
 RZh - aj Ga iW -beZ \g^ - a C_je icM - beZK el - @ceKK el - @ceKK cV
 @^^ _e]^ - aM - If jww - ZR `f - ZR `k -KK

Brand Liquidation Sale on Apparels!

Contact address: [email protected] , [email protected]
Copy right 2004-2009 odisha.com, All rights reserved
 Editor in Chief: JATINDRA DASH
IWg WU Kce NhY^c