World's first and only 24x7 Oriya news portal

       

 

cA 18,2007 gKae
           Font Problem Click here

~R_e Rfe M e ije iaV "R@'e _ba

IWg WU Kc : @cf _Z

~R_e, cA 18 (IWg WU Kc) IWge GK iPZZ R^ajk Z[ gbcL Rf ~R_ee _fi I _gi^e RYZe Mcke jUVe @e Ke ijee aRe _~ iaVe Kcg "R@' Lk a _Aa ij R@ \ffu _KU Cy jae fMQ

_fi I _gi^e RY@RY @b^de "R@'e _baK eKaK Kj ^[a ak Mck fKu ia Ke Rfe "R@' a_e c^ ahK _d 20 KU Uue Keae Ke[a L\ RY a_e GK aieKe @Kk^e _Kg KeQ

_eL R@ a_eu K[^~d Gj a_e _[c Rfe Mck jU (aRe) c^ue iZe \gKe KZ_d R@W c^u \e c UK[f \g \g _e Gj \N _[ @ZKc Ke Ga GK \A ^e g ba @A^ @Le @wk K @MA PfQ

_ae Mcke ijK Ga \ijK jUe Qe ^R a_e PkA[a "R@' \ff c^ Kcg @-ijek Ga ijek aReK KakZ Keae ic[ jfY

~\ Kj ^eLA \La Za RY _ea Rfe GK ic g ba _ePZ jif Ke[a "R@'e _d 400e C a_e @ww RWZ @Q

Gj C_Kk Rfe R@W c^ ag Cy _ecYe @[ G[e ^ag KeQ

_eK _~de Rfe ij_e, ]cgk, ^^_e, ~R_e, akcKk Ga ae @ke Mck jUe "R@' Lk _ba ae Ke[a ak Ga Kkw^Mee \^M\, Wae, ^[@ae, c]a^ @ke ag @MA PfQ

G_e McY KhKu [ _A eR ieKe ~C aR McY aRe @e Ke[f Zj c Cbd R@ a_e Ga R@W c^u ijdK jAQ

Gja\ Rfe @^K ai _R Ga bW AfKe LfLf Gj "R@' Lk PfQ Mcke aW aW jU c^ue 6/7 RY "R@' @_eUe iKd ej[a ak \^K ic^ 50/60 jRe Uue Keae KeQ

Rfe ijK cU _d 150U jU ai[a ak R@ LkC[a aq _[c R@ @WK @KhZ jA[a aqK 2/3 [e RZae i~M \A Ze fb aXA[G _ecje @C RZa Z' bMe ^ [G Ga ghe ZK ia jaK _W[G

aieKe jia @^~d _Z ah eR _a icde j R@ @_eUe c^ iKd jA[ Ga Gj ic^u a_ee gh icd Gj icde Mcke @]Ke @]K fKu R@e ia KeA eRMe aXAa fle ic^ @Zeq fK ^~q Ke[

"R@' aZZ "NWNW_' Ga "Zi R@' c Mcke @]e @]K fKu @KhZ KeQ Gj \^K eZ icde Lk ~A[G

Rfe iKd [a "R@' @_eUeu Me` Kea ij ic^u @d ajbZ i RaZ Ke Mea C^d^ Kce fMAaK _gi^ ^KUe Rfe aRa c^ \a KeQ

G iKe GK _ge Cee Rf _fi cL W.Gi. K IWg WU KcK KjQ 'La gN R@ @_eUe I R@Wu RaZ KeaK Rfe _fi PXC @e Kea'

IWg WU Kc


India Business Directory
Ahmedabad
Bangalore
Chennai
Delhi /NCR
Hyderabad
Kolkata
Mumbai
Pune

--------------------------------


 Contact address: [email protected] , [email protected]
Copy right 2004-2009 odisha.com, All rights reserved
Publisher & Owner: JATINDRA DASH
 Editor: Prasanta Patnaik

IWg WU Kce NhY^c