World's first and only 24x7 Oriya news portal

       

04 RêfûA, aê]aûe , 2007
           Font Problem Click here

i_ LA Pye aq

IWg WU Kc i\\Z
Qaò: Qaò: P¦^ Rû^ú
GùiûiòGùUWÿþ còWÿò@û `ûCùi^

@^Mk,RfA 04(IWg WU Kc)i\ia\ i_K bd Ke @i[a ak IWge @^Mk Rfe RY aq ~ Kak i_ ij ejaK bf _CQ Zj ^j i_K c L\ a^A fKu ce Pye _Z _fUQ

Rfe aWaX_u Mce iZe ^dK 36 ahu _A i_ @Zue KeY ^j ae GK \ L\ Z^U i^e _Z iZe RY \^ cRe@ ba Rúa^KûUêQ«òö
16 ah Zk iZe jVZ i_ c^u bf _A ai[f Ga i i_ ]ea I ic^u ij ejaK _i Kea @e Ke[f `ke ^R _eaee fKc^ Zu \eA \A[f

iZe Ka i_ ci LAa _e @ii jA^j K i_ KcWe Zue KYi lZ jA^[a aWaX_u Mce fK c^ Kj

i_ c^ K_e Zu ^g c^ Zj _\g^ KeaK iZe bf _@ G_eK Zu ^ge i_ c^ aW c UY[ af iZe \a Ke

_eaee fKu _ecg I ae] iZ iZe Zue Gbk K~ Re eL[a ak @^K icde R^i]eY I MYcce _Z^] c^u iLe i Gbk K~ _\g^ Ke @[ eRMe c Ke[

Za iZeu G_e K~ iKe i_ aghm gb cfK Kj, 'iZe ~C i_ MWK ]eQ iMWK ahq ^j

K i Ra i_K _Ue _eC[ae Ga i_ ci LC[ae Gj iKcZ jA Zue bahZe lZ Kea ^Z'

IWg WU Kc

 

 


India Business Directory
Ahmedabad
Bangalore
Chennai
Delhi /NCR
Hyderabad
Kolkata
Mumbai
Pune

--------------------------------


 Contact address: [email protected] , [email protected]
Copy right 2004-2009 odisha.com, All rights reserved
Publisher & Owner: JATINDRA DASH
 Editor: Prasanta Patnaik

IWg WU Kce NhY^c