World's first and only 24x7 Oriya news portal

 

       

4 R^de gKae 2008
           Font Problem Click here

cKe iK _A MW KeMe a

IWg WU Kc:  @gh i^_Z

K_W, R^de 4(IWg WU Kc) Ph c^u gi @ck gh jA~A[a ak @MK @i[a IW@u _aZ cKe iK _a C_fl C_Kka K_W Rfe MW Z@e Ke[a a_e c^ Ga \^eZ MW Z@ee a @Q

Rf i\e cjKce aWjU Ga PZe_UYe ewaewe KMRe M\ C_e @i 14 R^@e cKe iK akK MeLu Pj\ cAaK MW Z@e KeMe c^ b^ b^ @KZe MW Z@ee a

_eh KeMec^u aZK \L _eaee cjk i\ic^ c KMRe @V ceae a Ga _fc^ c ic^u ij~ KeaK @MA @iQ ic^u _A Gj _eeK MW Z@e Kk KkK ae _eYZ jAQ

aWjUe 76 ahd a ge\ eY Phc _ @Le @^K KeMeu ^ZZ ^A MW Z@ee a [a \LaK ck adi]K iZ i Ga a \^K 100U MW Z@e Ke_eae \lZ eL[a \a Ke

"\lZ @^~d Kc Kea _A @c _A Ga icd ic ^ jA~AQ @c Ga Kak cKe iKe MW Ga KK _ce KMR Ww Z@e KeQ Ga GjK aK agh KQ @]K Uu ck^j' IWg WU KcK KjQ aWjUe RY KeMe jeK eY 45

"Gj \AU Mce MZ \A ij jf KeMe c^ MW Z@ee a G_eK eZ ak R^eUe fMA Kc KeQ' KjQ PZe_UYe RY KeMe @gK eY 65

aRee _f[^ MW C_f jC[f c KMR MWe Pj\ KYi _Ke ji _A^ af Kj aWjUe KeMe i^Z^ eY 45 PkZ cKe iKe @]K eRMe KeaK fl eLQ aWjUe c] eY

"KMR MW Z@e Kea @c _A GK KkK aaid K @ce _e _X G \Me KYi @Mj \LC^j ZY @c _eaee ~a _XK Gj Kk gLC _e^j' \Le ij Kj aWjUe RY ad KeMe iMc eY 68

Za ijeke fKc^ MW CWAaK agh @Mj _Kg Ke^[ae Kak Mcke GjK aKaK a jC[a Kj PZe_UYe eZKe eY 63

"RY bf KMR MW KeMe cKe iK icde @Z age 2e 4 jRe Uu eRMe KeaK ilc jA[G _ae ew^ KMRe \c Kc [ae ag fb jC[f K Ga Gje \e a NU[ae @ce fb Kc ~AQ' Kj aWjUe e^

IWg WU Kc


 

Contact address: [email protected] , [email protected]
Copy right 2004-2009 odisha.com, All rights reserved
Publisher & Owner: JATINDRA DASH
 Editor: Prasanta Patnaik

IWg WU Kce NhY^c