World's first and only 24x7 Oriya news portal

 

       

4 @M cwkae 2009
           Font Problem Click here

aaidu Ne C_e cIa\u @KcY

IWg WU Kc i\\Z

edMW, @M 4 (IWg WU Kc) ij\ ij _k^e gh \^e cIa\c^ edMW Rfe RY aaidu Ne C_e @KcY KeQ

icae ie ic^ MWe @Pke ie aaid Gf iZ^edYu NeK ie KYaK @i Mk Ke[f G[e Zu _Z @jZ jAQ

_[c Zu MWe WqeL^e b Ke~A[f @ai MeZe jae agL_UYK i^e Ke~AQ

eaae akZ eZe KU_We aad Ve [a efG^ K^e GK caf UIeK cIa\c^ _W \AQ

ij_e KSe Rf MW^ @ke \ARY iM cIa\u _fi Me` KeQ

IWg WU Kc


Contact address: [email protected] , [email protected]
Copy right 2004-2009 odisha.com, All rights reserved
Publisher & Owner: JATINDRA DASH
 Editor: Prasanta Patnaik

IWg WU Kce NhY^c