ମୁଖ୍ୟ ଖବର

Méjelúu ù÷^òK bZþZû aé¡ò

IWÿògû WÿUþ Kcþ i´û\\ûZû

bêaù^gße, Rê^þ 12(IWÿògû WÿUþ Kcþ) eûRýùe Kû~ðýeZ Méjelúu ù÷^òK bZþZûKê ieKûe 150 Uuûeê 200 UuûKê aé¡ò KeòQ«ò

Gjû PkòZ Rê^þ _jòfûeê fûMê Keû~òa ùaûfò cwkaûe cêLýcªú ^òùŸðg ùAQ«ò û
Gjû\ßûeû17 jRûe 675 RY Méjelú C_KéZ ùjùa I G[ô_ûAñ eûRý eûRùKûheê _âûd
32 ùKûUò Uuû Lyð ùja û

iìP^ûù~ûMý ù~, @û§â_âùg, SûWÿLŠ I QZògMWÿ @ûò eûRýùe c¤ Méjelú cû^uê
200 Uuû bZþZû ò@û~ûCQò û bZþZû aé¡ò ûaòKeò MZ KòQò\ò^ ùjfû Méjelúcûù^ @ûù¦ûk^ PkûA[ôùf û

IWÿògû WÿUþ Kcþ