କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା

ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଓଡିଶା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ପଲ୍ଲୀ ଘିଗିଡିଆ । ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖ ସଂଧ୍ୟା ୫ ଘଟିକା ୩୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ଗାଁରେ ପହଁଚି ଥାଉ, ସେଠାରେ ଦେଖିଲୁ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ । ଗାଁ ରୁ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସଡକ ଉପରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ କୋଡିଏରୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱର୍ ବ୍ୟକ୍ତି…

କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ମା’ ଓ ଝିଅ ମୃତ

ଜିଲ୍ଳା ରେଡକ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ଉକ୍ତ ପରିବାରକୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓଡ଼ିଆ

_òfûcûù^ Gjò Äêfùe Kkû, iõÄéZò, PòKâKkû @ûò aòhdùe gòlûfûb Keòaû ij KµêýUe mû^ c¤ @ûjeY Keò_ûeòùa û

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମହିଳା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

Zûu Êûcú jZýû Keòaû _ùe Nùe ^ò@ñû fMûA ùA[ôaû iõ_éq cjòkûu _òZû @bòù~ûM KeòQ«ò û

ଗହୀରମଥାରୁ ସାତ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବ ମୃତ ଡ଼ଲ୍ଫିନ୍ ଉଦ୍ଧାର

Uâfeùe _òUòùjûA Gaõ Rûfùe bêfagZü ]eû_Wÿò _âZòahð ùKùZK Wÿfþ`ò^þ céZêý cêLùe _WÿêQ«ò û

ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର

MZ ^ùb´eùe KUK ùek ùÁi^ ^òKUeê\êAUò gògê K^ýûKê C¡ûe Keû~ûA[ôfû û

This website uses cookies.