Tag Archives: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା

ମୁଖ୍ୟ ଖବର

ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ଳାଚକଟା, ୬୦ରୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱର୍ ଆହତ

@ûjZu c¤ùe @]ôKûõg cjòkû Gaõ gògê [ôaû ùaùk 25 RYuê WÿûqeLû^ûùe bZðò Keû~ûAQò û

ବିସ୍ତୃତ