ଜମି ମାଲିକ

ଭାଗଚାଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି

ଆଗାମି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଷନରେ ଭାଗଚାଷିଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ‎ତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମରୁଡି ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷ ଓ ଚାଷି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜନମତ ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥାଏ । ପ୍ରଥମ ପାଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୁପ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ତାରିଖ ଦିନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ…

କଳିଙ୍ଗନଗର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ: ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ତିନି ତଦନ୍ତ କମିଶନ

~ûR_êe Ròfäû Kkòw^Mùe NUò[ôaû MêkòKûŠe Z« _ûAñ ieKûe _û ahðùe Zòù^ûUò Kcòg^ ^ò~êq Keò[ôaû ùaùk aðcû^ _~ðý« Gjûe eòù_ûUð _âKûg _ûA^ûjñò û

This website uses cookies.