ପାରାଦ୍ୱୀପ

ଏସାର ଷ୍ଟିଲରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ-ଶ୍ରମିକ ସଂଘର୍ଷ, ୧୦ ଆହତ

କାରଖାନାର ଶ୍ରମିକମାନେ ଢେଲା, ପଥର ମାଡକରି ଏସାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସରକାରୀ ଜମିରେ ପୋସ୍କୋ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁ: ସରକାର

aZðcû^ _~ðý« _ûeûú_ ^òKUùe @]ôMâjY ùjûA[ôaû \êA jRûe GKe Rcòùe ù_ûùÄûe _âÉûaòZ _âKÌ @ûe¸ Keû~ûA_ûeòa ùaûfò ieKûe KjòQ«ò û

ଚାକିରି ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ

RMZiõòj_êe Ròfäû _ûeûú_ @kùe bûeZúd ùZ÷k ^òMce aòùgû]^Mûe _ûAñ _âûd g jRûe ùfûK aòiÚû_òZ ùjaûKê [ôaû ùaùk _ìaðeê aòiÚû_òZ ùjûA[ôaû ùfûKcûù^ aðcû^ PûKòeò _ûAñ iõMâûc KeêQ«ò û

ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର

iaðbûeZúd Éeùe _eúlûùe i`kZû jûif Keò[ôaû RMZiõòj_êe Ròfäû _ûeûú_e RùY Äêf QûZâuê _êeÄéZ Keû~ûAQò û

This website uses cookies.