Tag: ପୋସ୍କୋ

RMZiõòj_êe: ù_ûùÄû aòùeû]úu Kkû òai

eûRý ieKûeu ù~ûMñê Gùa ù~Cñ _eòiÚòZò iéÁò ùjûAQò ùi[ô_ûAñ ùfûKcûù^ ùKùa lcû ù\ùa^ò ùaûfò ùicûù^…

eûRý ieKûeu ù~ûMñê Gùa ù~Cñ _eòiÚòZò iéÁò ùjûAQò ùi[ô_ûAñ ùfûKcûù^ ùKùa lcû ù\ùa^ò ùaûfò ùicûù^ KjòQ«ò û

ପୋସ୍କୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା

ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିରରେ ଥିବା ୫୨ ପରିବାରର ଦୁଃଖଦୁର୍ଦ୍ଧଶା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ।

ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିରରେ ଥିବା ୫୨ ପରିବାରର ଦୁଃଖଦୁର୍ଦ୍ଧଶା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ।

ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡୀ ଜେଲରୁ ଖଲାସ

ପୋସ୍କୋ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ପରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ।

ପୋସ୍କୋ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ପରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ।

ଆଠ ମିଲିଅନ୍ ଟନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବ ପୋସ୍କୋ

ଦୁଇ ହଜାର ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ସାତ ଶହ ଏକର ଜମି ଶୀଘ୍ର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ…

ଦୁଇ ହଜାର ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ସାତ ଶହ ଏକର ଜମି ଶୀଘ୍ର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

କମ୍ ଜମିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୋସ୍କୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ: ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ

ଖଣି ନମିଳିଲେ କମ୍ପାନୀ କାରଖାନା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ।

ଖଣି ନମିଳିଲେ କମ୍ପାନୀ କାରଖାନା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ।

ପୋସ୍କୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ବାତିଲ

Uâòaêý^ûf eûd còkòaû _ùe Gjû C_ùe ZRðcû Keû~òa ùaûfò cêLýcªú ^aú^ _…^ûdK KjòQ«ò û

Uâòaêý^ûf eûd còkòaû _ùe Gjû C_ùe ZRðcû Keû~òa ùaûfò cêLýcªú ^aú^ _…^ûdK KjòQ«ò û

This website uses cookies.