ମୁଖ୍ୟ ଖବର

_eòùag

ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତନ ଶୀର୍ଷକ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ

_eòùag I Rkaûdê _eòaZð^e KûeY, @ûMKê ùjaûKê [ôaû bdûaj _eòiÚòZò iõ_Kðùe @ûùfûP^û ùjûAQò û

ଚିଲିକାରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଗବେଷଣା

PòfòKû C_ùe ^òbðegúk ciôýRúaúcû^ue RúaòKûe _âZòùeû]K aýaiÚûKê\\éXúbìZ KeòaûKê Gjò Zò^ò ahòð@û Kû~ýðKâc @^êiéZ ùjaûKê ~ûCQò û

ନନ୍ଦନକାନନରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରର ମୃତ୍ୟୁ

@iêiÚZû ù~ûMñê ùi KòQò Lô@û_ò@û Keê^[ôfû Gaõ ZûKê _âûYú PòKòiôûkdùe PòKòiôû Keû~ûC[ôfû û ùZùa KúWÿþ^úùe ùÁû^ ù~ûMñê Zûe céZêý ùjûA[ôaû Kêjû~ûAQò û

ବରଗଡ଼: ମାତୃହରା ଶିଶୁ ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର(ଭିଡ଼ିଓ ସହ)

aeMWÿ Ròfäûùe ^òKUùe aò\êýZþ @ûNûZùe céZêýaeY Keò[ôaû\êAUò jûZúu ij [ôaû gògê jûZúKê cwkaûe C¡ûe Keû~ûAQò û

ନନ୍ଦନକାନନରେ ୧୨ ନୂଆ ଅତିଥି ପକ୍ଷୀ

@Zò[ô _lú cû^u c¤ùe\êAUò ʉð `òRûõU,\êAUò ùeø_ý `òRûõU,\êAUò jkò@û iêa‰ð `òRõûU,\êAUò ùfWÿò @ûcðÁâw, \êA @ûffeò I\êAUò ʉð ùeûùRfû ejòQ«ò û

ବରଗଡ଼: ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଦୁଇ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଦୁଇଟି ହାତୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

This website uses cookies.