ଲୋକନୃତ୍ୟ

ଗୀତର ନାଁ ଗୁରୁବାରୀ, ଜୀବନର ନାଁ ଡାଲଖାଇ: ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ତାଂକ ନୃତ୍ୟ ର ଉଦ୍ଦାମ ଛନ୍ଦ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତନ୍ମୟ କରିଥିଲା। ଗୁରୁବାରୀଂକ ସହ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳାଇ ଇନ୍ଦିରା ନାଚି ପକେଇଥିଲେ।ତାହାହିଁ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ଵୀକୃତି ମିଳିବାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ।

ତୈ୍ରମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପତ୍ରିକା ମଧୁର ଭାରତୀ ଉନ୍ମୋଚିତ

ମଧୁର ଝଙ୍କାର କଳାକାରବୃନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶିତ ଭଂଜ ସଂଗୀତ ଓ ଓଡିଆ ସଂଗୀତ ବିଚିତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରିେଇଥିଲା ।

ଲୋକନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଡ଼୍ସ ସଚେତନତା ପାଇଁ କର୍ମଶାଳା

eûRý GWÿþi ^òdªY icòZò _leê @ûùdûRòZ Gjò Kcðgûkûùe iõMúZ Gaõ ^ûUK \ßûeûÊúKéZò_âû¯ _âûd 30Uò k @õgMâjY Keò[ôùf û

This website uses cookies.