Tag Archives: ହସ୍ପିଟାଲ

ମୁଖ୍ୟ ଖବର

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭିଯୋଗ

@ûi«û 3ZûeòL iê¡û ùKøYiò icû]û^ ^ùjùf QûZâcûù^ @ûA^Kê jûZKê ù^aûKê aû¤ ùjùa ùaûfò ùPZûa^ú ùAQ«ò û

ବିସ୍ତୃତ