: \aMWe Pe cIa\u ij aj a_a _K RaZ : `a@e cie ba^gee MkMk : afge fQZ jZK Z\e g[kZ ^A _ZKd : ag]e _KK ^A @-IWg cjcj : _V _X QW glKu _A _el[ Kf bR bZ : \ge ^Uie ig]Z ZfK @_f _ae ^j,Rf_k :

IWg Lae

_ai IW@

ilZKe

agh Lae

IWge a

PV _Z

`a@e 23,2005, a]ae

_z\

@c KG

_eY _

~M~M

eUee gj ah _ C_fl ba^ge d^U Z^e QZQZc^ a]ae \^ beZcZe a^ MA ^Z _eahY KeQ

         Qa:gaR

"IWge @fb eWf KAQ ielZ K'C_e MahY Kea _A IWg WU Kc `fi_ aa\ @[ PK @Kee IWg a^ R icRe i_\K agRZ cj cwkae \^ i\K ie _Zu _\^ KeQ Qa: gaR

  ZR Lae  
\aMWe Pe cIa\u ij aj a_a _K RaZ
`a@e cie ba^gee MkMk
afge fQZ jZK Z\e g[kZ ^A _ZKd
ag]e _KK ^A @-IWg cjcj
_V _X QW glKu _A _el[ Kf bR bZ
\ge ^Uie ig]Z ZfK @_f _ae ^j,Rf_k

IWg WUKc agh
PfKe AeaW Wf`^ag af_ NUae @gu: aghm
Gi@e iaajZ c]eRk j\ PkKe @^dZ cQ]e Z[ l_ MZe ~ZdZ Ke[a ~Zaj Ufe PkPk ~M iVe [a aek _RZe AeIW Wf`^u iL af_ jA~ae ia^ ejQ
IWg Mke ejQ Kck eMe _ZKe
IWge a_K ba C_f jC[a GK Mk e ejQ cecK Kck eM e _ZKe

agh ilZKe

IWg _A i\^gk j\dc^ue @agKZ ejQ
d^beiU @` UKi jf[ iA^ ie, UKi ,~qe @ceKe  Ra eid^ am^ abMe ae MahK am^K ba K~ Ke[a Mc Rfe cKge _ u ij IWg WU Kc e agh ilZKe
@^^ Lae
i\K ie _Zu IWg WU Kce `fi_ _\^
cfK^Me  @Y~A[a ^Kfu cZ \j \La _A bW
ijiKZ _A IW@ Ra^ _Af RZd i^
 

 

_Yu @eZ \L @_cZ \L\L Ka ij  

c Ra^ _Q ^K _W[C RMZ Ce jC  : i^ Ka bcbA

iR^:

cZbc cZ-  bhe ccZ

~ j\ R^c ^j
ZK ~a m^-  MYe MYa

@m^ eja Kj

 ba Ka Mw]e cje

iR^:IWg WU Kc

    ]^~Z `Ue 

    IWg WU Kce agh 

 

ic^Z gg aKg ~R^,gl Z[ Ga ~M~M K~Kce aeMW Ve K^ K^ S@ c^ue ^Z _\g^ Qa : g^ agk

                                              Copy right 2004-2005 odisha.com, All rights reserved.
                                        Contact address:
odisha@rediffmail.com  info@odisha.com