IWg Lae

_ai IW@

ilZKe

agh Lae

IWge a

PV _Z

       @_f 5,2005,cwkae

_z\

@c KG

_eY _

~M~M

              
 
 
 
i_ Lae

@^ ccfe ia@AK jAKUu KeY \g@ ^Ui

IWg WU Kc i\\Z

KUK,G_f5(IWg WU Kc)IWge aj PyZ @^ cg @i\PeY ccfe ia@A Z\ \ae gYY Ke IWg jAKU Kd Z\Ke ii(ia@A)K KeY \g@ ^Ui Re KeQ

@a\^KeY cfZ icfu _le \de GK R^[ ccfe aPe Ke cL aPe_Z iRZac^ ed I aPe_Z c\^cj^ \iu ^A MVZ L_V icae \^ Gj ^Ui Re KeQ

@a\^KeY icfu _le @MZ ccfe KUK Rfe Uw [^e eR Ke~A[a cKc ^e 88/99 I KUK K^c [^e eR Ke~A[a 67/99 ^e cKcK ia@A Z\ _eiebq Ke^[a \g~AQ

Gj ccfe ia@A ^gKu icZ Gi_(gf a),eR ieKeu NeA abMiPa I _fi cj^gKu _lbq Ke~AQ

CfL ~M ~, IWg ieKeu Rwf abMe ae @]Ke iah P cgu iZe ah adie aaj Ke[a @^u Zu c c aKZ \gA ee cf ji_Zke 1996 cij RfA 15ZeLe \Lf KeA[f

Gje _d ahK _e KZK cjk zia I c^aK @]Ke iMV^e C\c Kc Zu iVe Ce Ke~A KUKe GK cjk @gd ike eL~A[f

\AU i^e R^^ @^ _[c 1997 cije Zu ae]e jA[a hW~ I @ZPe NUY MYccK RYA[f

ij icde @^ K^c [^e \A[a GZf C_e _fi W@AR ie ^[ A @^u cu Me` Ke[f

Gj NUY C_e i _aZ^ eR @WbKU R^ef ARZ edu ^KUK 1997cij RfA 11ZeLe ~A[aak Zu i @i\PeY Ke[ae @b~M jA[f

NUYe ijK _e @^u _le \de Ke~A[a GZf C_e K~^^ ^A IWg jAKU GK ccf eR jA[f

Gj C_e Raa \Lf Ke _aZ^ _fi cj^gK G.a .Z_V jAKUe GK iZ_V \Lf Ke iZake cLc R.a. _^dK I @WbKU R^ef ed NUYK P_A \aK C\c Ke[a @b~M Ke[f

_e Gj NUYe Z\ _A jAKU ia@AK ^g \A[f cZ ia@A C_eq \AU GZfe Z\ _eiebq Ke^[a i_Ke icf jAKUu \ @KhY Ke[f

_ae @WbKU R^ef edu ba^ge GK @\fZ @^ akKe ccfe Z^ah Rf\ I _ jRe Uu Rec^ Ke[f cZ ed Gj ae]e jAKUe @_f KeQ


IWg WU Kc