IWg Lae

_ai IW@

ilZKe

agh Lae

IWge a

PV _Z

             

_z\

@c KG

_eY _

~M~M

          _ae

PV _Z

RY IW@ cjk, ^Re _eeK i\ L\ \ae aKaU Ke _eae PkAa iKe _KgZ ePK Lae _Xf

cjk RYKe Gbk i`k C\ce c ~ Kak _baZ jf, Zj ^j ae _Z\^e eU ~MW Kea fM G iiee @iL e ejQ, RYa_e ^Re agi _Z @]K _j^ ckQ

L\, cYh Ra^e GK @az\ @w Kjf a]jG @Zq ja ^j ab^ \ L\ \a _Z Ke RY[a RY fK iai]eYe _d_Z jA[G

icM age \lY beZd RkL@ I Ce beZe bR^, KZ fK_d @c ^KUe @Q_ ^j @ce aj _eeK \ L\ _ZKe eR ajee fKc^u ^Re C_iZ iKe @aMZ KeA _ea

G_eK beZ aje [aak c Ga ce _eae ia\ @^e ^KUa ja_A ab^ i\ L\ _Ze ijdZ ^A[C

^Re _eae _A ~j KeQ i[fM gcZ \iu @b^^ RYAaK PjQ GjQW \^ icde c'u _Qe V@ jA[a ij _eaee _fc^u c] _gi ^Ke ej_e^j

@c Ra^e Gbf GK ^zK Qa fKfP^K @Y_e[ae @_Y Ga IWg WU Kce ij~Mc^u c] i]a\ RYCQ

agRZ cg
K^@

--------------------------------------------------
IWg WU Kc IaiAUe c RY ^dcZ _VK IWg iKe ab^ iP^ I Lae RYa fM _ai IW@u ^c Gj GK @\Zd iAU iAUe Gbk ^_e I i] C\c iKg @gh ]^a\

Za MUG K[ aS_e^j icRe ab^ K~Kk_ ij ig ja _A @c IW@ cjkc^ KjK @cw Gje @[ ^j G[_A ic^ue m^, \lZ I Kgke @ba ejQ

MZ[e c'e IWg M icde iVKe cjkc^ ahdK m^Kgke Cy glZ ej[a Ga PKe I Cy gl _Aa_A ab^ _Z e MWK ~ae \L[f

IW@ fKu _A Kc I e Ck^ Kea ^c ic^u Ne ajeK @ia _A "IWg WU Kc' _le KYi C\c jf Cc j@

ac^e IW@ cjk icR KYi icRK KUKYe P_e ejQ K? ic^u _A KYi _ZaK @Q K?

Gj iZ ~, cjkc^ _eaee ~Z Ga ab^ Ne K~e a ejQ GjiZ c'e j\a] jCQ, IWge aKg i]^ fM icjKba C\c Kea iKg ic^u _a ~A_ea

G[e KYi \] ^j ~, KYi Kc K @[ C_R^ Ke^[a cjkc^u icRK KZ ck^[G ic^ Ne Ke[a KcK icR C_~q cfd^ Ke^[G

iaZ Gj jCQ _]^KeY, ~C[_A icR K~e _ehc^u bk cjkc^ icf jA_e^j _ehc^u bk ic^u i^ \@~C^j

25 ah _a c ~Zak Af @i[f, RY AeR cjku WqeL^ _eiee bU[f iG cZ _Pe[f, "Zc KY KeQ'? c Ce \A[f, "c Kak RY MjY'

iG Kj[f, "MjY' \dZ ika Lf Kc ^j, ae GjVe KV^ I adajk Kc @C KQ ^j ~Zak c K^We [f, fAaee ai ^R iKe KQ fLa fM MUG "eRc _K'e @^hY Ke[f ghe \^ ZjK _AMf

ajU IfUAa icde RY cjk ^Re KYi _ePk^MZ gl ~MZ ^[A c] ^Re Mj _ePk^ KgkK _[dKe GK QU i_e cKUe _ePk^ _\a _A @a\^_Z _VA[f ac^ _Z \ge PKe @a\^_Z _VAfak ^Re "PAf Kde' @bmZ a^ KeafM ic^u Kj~CQ

c RY MjY \dZ iPee_ ZfAa GK aeU K~ Ga cjkc^u G[_A @^K Kgk I @bmZe @gd ^aK jA[G @c icR RYa CPZ, MjYe K~ (gg ~Z, eaX I @^^ ^dcZ Ne Kc) ag Ki] I icdi_l

_Z \ge RY gge ~Z ^a fM 5gje 7gj _C cf \aK _W[G G_eK GcZ @^K Cy glZ cjk @Q, ~Cc^ ^Re NeKc fM PKe Ke^j Gje @[ ^j ~, ic^ cfj^ Ga ic^u ^KUe KYi \lZ K @bmZ ^j

c'e c^ KjQ, NeKc aZZ ^Re @aieak ic^ icRe jZi]^ fM ajZ KQ Ke_ea ibk @c icRK ^a\^ ~, MjYc^u Kce ~[[ cfd^ Ke~C

GjQW _ehc^u bk ic^ icRe ab^ K~e Kbk icf jA_ea i[^c _j^ c] \@~C cUcU KjaK Mf @c icRe ic iKg _eh I cjk icbae \d

]^a\,

i^eij,

cR P]e,

f^

--------------------------------------------------

age ab^ KY @^KYe ej[a IW@ bA bCYc^u j\ Kee @b^^ Ga IWg cUe icjK C^Z i]^ fM ic^ jZe jZ ckAa _A @j^ RYCQ

IW@ bh, iZ, @Z[, _~U^, gl, i, Kh, g, _eaj^, bbc, C_Kk a_~d Ree iP^, d ijdK ba^, iL fN ^dY _Z, KhK, gcK cjkc^u iel Ga @\ai C^d^ _K @\e K~KeZ iKe z Z[ fKfP^K @ia Ree

eR aje ej[a _aic^ ^Re KclZe i`kZe MUG _e MUG iW PX Pf[aak IWg bZe ej[a fKc^ ^Re @mZ Z[ ^[_e ^ZZe @ba ~M \e\Z @R ic^ue _Q QW^j

Za ibG ckZba eRe C^Z ^c jZ ckAf @c icu iZ i\X ja Ga ^e_ aRd eja

a C}k R^^
@_Yue MYcM
gK ^dK,
11100 _i_K jf eW,
M^ Wf, GcW-20769
~qe @ceK

-------------------------------------------------------

jG !
c Ga KGUe [a ~qee i^aj^e Kc KeQ @_Yu C\c i`k jC ab^ \ge [a IW@
fKu IWg ijZ MUG iZe a eLa _A Gj ^Z bae GK cj^ _P @g @_Y GjK Re eLa

ie_ \i
KGU
-------------------------------------------
c @_Yu IWg.Kc iAUK PK KeQ Gj iZe _bagk jA_eQ

W. am^ \i
@Wb^W i`Ide UK^fR M_
^i
------------------------------------------
cZ IWg ahde KQ KjaK i~M \A[ae ]^a\ c @_Yu IaiAUK ^dcZ _XQ IW@ @^a\
Pc}e jCQ @_Yu _P Cee C^Z KePf, Gjj ce Kc^

cKge _
i^ @^I, UKi
----------------------------------------
WRUf _R cce @_Y IW@ fKu _A ~C C\c KeQ i[_A c @_Yu Z[ IWg WU Kc ij iq
icu _gi ^Ke ej_e^j

iZK ^j, KYi GK KeY _A _~q a\e i`k _dM Ke Gje a _Pe Kea c GK _giR^K K~ c' cZe @_Yue A-iAUU iP^ @\^-_\^e GK _bagk iZ jA_eQ

K^W Ga GVe [a IW@u ahde c' @_Yu icd icde ^Z iP^ \a
Ra^RZ Z_V
G_U-704, 3122-je^UeI U,
ciiCR, IG^. R_:Gf5a 1G^ 8. K^W
--------------------------------------
c RY ^ARe@^ c beZ ~AQ I KQ ci _ae IWg c ~A[f Gje bh I iiZ cZ cjz^
Ke\A[f cZ IWg WU Kc iAU I G[e @i[a QaMWK ag bf fMQ beZe `ea _e c Gj
iAUK _d ia\^ \L

K c bk fLK GjK _X _e^j ~jZ Gj GK j bhe fL~AQ @_Y c' _LK IW@ gLae KQ
Kgk _VA _ea K ~j `ke c GjK _X _ea @_Y iVe GK cjZ K~ KeQ GjK Re eL
A\d @\dc
^ARe@
-----------------------------------------
@_Yu IWg WU Kc KC `e LfQ ? c GjK _X _e^j
iZ
----------------------------------------
@_Yu IaiAU _A ]^a\ Gj ag bf \L~CQ
ed_e
QZgMW
--------------------------------------------
ag bf C\cUG Re eL

gb I ^Z

iAae cW@
\f
------------------------------------------
@Z aX@ jAQ GjK ~C _Kee iR ~AQ Zj ce La _i jAQ be _bagk Z[ @Z aX@ KcUG c @_Yu IaiAUe Cee C^Z Kc^ KeQ

jeYd \i
iw_e
----------------- ---------------------
be aX@ fMQ

f fc,
iw_e
---------------------------------------
ia _[c @_Yu C\c fM i]a\ RYCQ IWg aje aiai Ke[a iL ajk fKu MUG gq e{e a eLa fM IWg WU Kc MeZ_ bcK ^a

gbz I i^e ij
\a_i\ cg,
_`ie,
Mc _ePk^ _Z^,
_.I.aK-60, @^-388001
MReU, beZ
----------------- --------------------------
@_Yu iAUU aaK be Pc}e @_lKZ QU QU @le MWK _Xae ici i KeQ ahdae aj
C_\d Z[ ejQ Gje Pf_[ KKaj^ jC Ga icRe ia aMe fKc^ C_KZ j@

W.G^.K.ij,
^gK,
Mc C^d^ abM
------------------------------------------
aaK C\c _gi^d IWge ieMW Rfe c' _Zu Ne Ga Zu cZbh IW@ ^Re bUcU ij iK
i_^ Kea fM @_Yu iAU Zu ^c @a[ i~M i_^Ke MYc]c ba K~ KeQ

i^e ij
@eY,
eP,
SWL
-----------------------------------------
RZd MYc]ce ab^ _ea^ jf c] @PkK MYc]c MWK ^Re Z i^ aRd eLa Gj ^ij
c'e \X agi IWg Ga eR ajee iL]K fK Gbk ^a C\c Ga ^Z^ KeMe Kgke `A\ jif
KeaK ^Zba C\c Kea

@_Yu _[ _Z jC
ga Kce @de ,
cA
-----------------------------------------
@_Yu Ia iAUe c RY ^dcZ \gK aX@ fMQ @C UKG iek, iafk jf ag bf j@

^fi^ Rj^,
cA
--------------------------------------------
@_Yu iAUe aajZ "`' MWK @_lKZ l\Kd ~jZ @_Y c\Y K~e ig ^j, ZY Gj "`'
MWKe @KZ ic^ a Kf ag bf j@

]^a\ ij
\aiZ cg
--------------------------------------
@_Yu Ia _R _Xa fM KC "`' @agK \dKe cf ~M RYAaK ^a\^ Ke ejQ
^edY
-------------------------------------------
@_Yu \e _\ PU_U Ce _A ^RK ]^ cYf @^K ij~ Kea _A @_Yu bZe ej[a C}YK _gi
^Ke ej _e^j Gbk Cj @_Yu Ia iAUK aj CyK UY ^a G[e \]cZ ^j

]^a\ ij
a cg
------------------------------------------
RY^[f GcZ GK ie Ia iAU @Q af MZah GVe @^Z K~Kce MeRu GK `U c' _VCQ
GjQW @^ GK fL c] _VCQ Gj fLU "^cf' _ZK _A fL~AQ @Z @_Yu IWg WU Kce
"^cf'e _z\ _ i^Z Ke _ef ag C_KZ ja

]^a\, ^ce Ga i^e ij
G^._.cj_Z,
iZK i\K, fl IW@ icR,
fl
----------------------------------------
age ab^ @Pke ej[a IW@c^u iKe @Z C_\d ilZKec^ @_Y _Kg Ke[a gYaK _Af
c' ^dcZ @_Yu iAU \LQ

@_Yu C\cK @]K i`k Kea fM _ecg \aK CPZ cYQ aaidK i`kZ jif ^c @_Yu iAU ag ~Za^ [abk j\a] jCQ Z[_ @_Yu bk _MZgk c^bae aq agh Gbk GK @^^ij ig ej[ae c'e i_ ic[^ ii _Qe ejQ

ahda \KYe aPe Kf, iAUe icK _ea^e @agKZ ejQ \^Ke KYi aq MUG ^Za Z^U i\ K ije MUG ilZKe _Xa _A iAU LfaK ^_i Kea

_Z\^e iAU fM fKc^ ~bk @K ja i[_A @]Ke @]K Lae Ga @^^ `Pe @\ i^Z KeaK @M]Ke be ~R^ _Z Ke

@_Yue Pf_[ KK aj^ jC
gaaZ,
c^[,
K-KfWe,
ef^
----------------------------------------
IWg WU Kc iKe ce RY a _VA[a KZK cf ce jMZ jAQ ^aRZ iAUU iKe \A _\
KjaK c^i KeQ @_Yu @b^a C\c fM ajZ ajZ ]^a\ c' ^Z ~, ^Re cZbcij i]ikL
i~M i_^ fM Ae^U aaje Ke[a IW@c^ C_KZ ja

@_Yue ilZKe abM @Z C^Zc^e cUcU KjaK Mf i\ abM c] KYi MYe Kc ^j
Z[_ KZK lZe @_Y eRe ^ @PkK @]K _]^ \abk c^ jCQ

GjQW iAUe i^Z @]Kg i\e KYi MeZ [a bk fM ^j iAUe CfLZ "IWge a' bk KZK abM a^ Z[e @i[ae \gKc^u ^c ca[e KeY jAQ \dKe GjK _Zje Ke ^@

ghe MUG K[ KjaK Pj ~, iAUe ej[a @le MWKe @KZ @agKZ Ve @]K l\Kd jA~C[ae iVK ba _X jC^j @ag @_Yu iAU GK ^aRZ gg i\g ZY agi c'e \A _\ _ecg @Mc \^e IWg WU KcK @]K _e_K Kea

]^a\e ij
_\_ ij,
\aA ^U iU,
\aA,
dGA
 

                                        

                                 C_eK