IWg Lae

_ai IW@

ilZKe

agh Lae

IWge a

PV _Z

         R^ 26,2005,eaae

_z\

@c KG

_eY _

~M~M

 

ilZKe

 ikZba iKa jf  IWge aKg ja

P^e iNA aga\kde bRU _`ie I @ceKe Ud U aga\kd I Af KC aga\kde @]_^ Ke[a IWge W. Kce \i

W. Kce \i ba^gee C}k aga\kd @[^Z abMe RY ae _`ie i^U i\i, aW @` WR, Z[ aga\kde @_GW AK^cK abMe cL _\ae K~ Ke @i[a \i aga\kde icdK QU ^A P^e iNA aga\kde bRU _`ie I @ceKe Ud U aga\kd I Af KC aga\kde @]_^ KeQ

IWg WU Kc K ^KUe IWg e ab^ ici iKe i \A[a GK ilZKe e cL @g

IWge @[K \g iKe ic @fP^ KeQ aae Gj icie ck cR KCV?

 @[K @^dcZZ Ga @ZZe Cy ee jA[a \^Z j @R _KZK i\e be IWg _A
\ge KeY af ce \X agi \e\ Ga cL iciK aSae \lZe @ba c] @c bZe ejQ

~Cc^ eR ^c ~R^ _Z KeQ ic^ i\^gk ^j IWgai _Za\e e Ck^ Ke^ GZK ^j ic^ @agKZVe @]K iek

eRe \Z @[K @ba ^c @_Yu cZe KC C\MK @]K _]^Z \@~a @agK?

LY, ic\K Ga Rwf bK K~Kk_ iwK KhK @]K MeZ \@~a ^jZ Ree
@L\g@ aKg iKg @[_ gl Z[ i C\Me ie @agK

eRe iZK @[K \g ^c @_Y KjK \d Kea Ga KjK?

\dZ \e, Z^ gYe ^MeKu \d Kea ia RY a KQ ^RYae @b^d Ke[a aeKU
M jf _[c, i\^j^ Ra ba _ePZ eR^Zm \Zd Ga _Za\e e Ck^ KeaK _QNP \C[a glZ I _g\e M ZZd

@^ \g I eRe ~R^ _Kde glaZc^ MeZ_ bcK ^C[aak C}k aga\kd
Z[ eRe @^^ gl^^ MWK G lZe KjK _Qe _WQ I G[fM \d KG?

@ZZe ^dZe _ba ac^ icM eRe @^bZ jCQ eRe _giK Ga gi^ aaiK
\c I ica\ _[ Ga c] @z\Z Ke eLQ A-Mb^ @eKe @c @Z a@ af \a KeQ

Za ab^ lZe fKc^u iqe _ @\a] iKe jA_e^j glaZc^u MUG KeL^e KcPe K aZ^_ glK ^Za ej^ PKe af aaP^ Ke~CQ
aga\kd MWK iKPZ jA UCUe@f KfRe _eYZ jAQ d giZ KfR I Wc aga\kd MWK gl aaiK i_ba ^ Ke iefY ad, @aie_ _`ie I _Zba^ aqc^u @ajk Ke~CQ

@MY icRe _`iec^u iay @i^ ck[G adi aPeK ^^A ic^u m^ I @bmZK ieKe icR aKg K~e a^~M Ke[ icR iKg MUG Wqee bcK ~j ilba aPe Kf RY _`iee @a\^ c] ZZf

glaZc^u MV^ckK K~e a^ \]e ^dRZ Ke~A_ea Za @Z \bMe ahd @c
eRe G[_Z @\ \ \@~C^j

\ge GK ^e eR e_ IWgK MX Zka fM @_Yue KYi ^ \KY @Q K?

G \Me c aqMZba i_ @gg^ ^Re iKeZK P]e ejQ af K\_ Qk^ Kea ^j RY eR^Z K aeKU bk KQ Kja ^j aa K[ aPe Kea \ge GK ^e eR jA~a baa Kak cePK Zf Kjf @Zq ja ^j

iek bhe KjaK Mf, Gbk P Kea Kak @Z]K @ga\ af Kj~a ^j ae fRKe ahd
c] ac^e _eiZ a\kA \a_A @c eRai ~\ ikZba iKa ja Za _eiZe _ea^ jae ia^ ejQ

_[c @c @ce ckK ici MWKe ic]^ ^c C\c Ke_ef eRe \e\ c^PZ @ @ a\ka Mc @[^Z, Mc RaK _Z, iP, @Y Kh C\Me aKg i]Z jA_ef @c @^K aU @Mie jA_ea

^PZ C_e ice flY \gf c] bZe ` jA ej[a G[e Zk jf ij ^j

(IWg WU Kc)