IWg Lae

_ai IW@

ilZKe

agh Lae

IWge a

PV _Z

 

_z\

@c KG

_eY _

~M~M

 

ilZKe

_gi^e zZ Ga Ce\d aai K~Ke ja Ree

_gi^e zZ Ga Ce\d aai K~Ke ja Ree af Kj Uee dGi-K^W@^ `A^^i@f ibi K^e Kce ibi GKRKUb ba K~ Ke[a IWge _e Rfe Ra^RZ Z_Vu ij IWg WU Kce agh ilZKe

 

IWge _e Rfe Ra^RZ Z_Vu ^R Ne _eaee 4 RY bA bCYu c]e Zu i^ ZZde aaje ieK e_ Zu Ne @MYK cLeZ KeQ Z^ ahe _Z i^ C}k aga\kde (ba^ge) am^e iZK WM jif Kea_e aKd Ga aaide RaK @R^e _^ e_ aQ ^A[f beZe ej `f_i icZ ab^ aj ed K^e \N 12 ah ]e i`kZe ij ^Re K~ i\^ Kea_e @]K Kede MV^ fM 2004 cij i_Ue cie K^W ~Z Ke[f cj_Z ac^ Uee dGi-K^W@^ `A^^i@f ibi K^e Kce ibi GKRKUb ba K~eZ ab^ LkK\, bcY, ^@ fKu ij aZ i_^, a_e, aYR, _Z_ZK _V^ Ga iZK NUYakK @^]^ Keae ejQ Zue _ak Su

2- Kedee @\e GK `ciCUKf K^e Kc Kea @e Ke[f K~Z 1992 cije IWg QWaK _W[f \A ah_e _Y ^R bUcUK `e @i[f Gje _eVe @R _~ aje j ej @iQ aMZ 12 ah c]e beZe ~Zak [G, ahKe @ZKce \A/Z^ [e IWg ~A[G Za MZ 5 cie KQ @]K icd jf K^We ejQ baQ @Mc ahK c]e IWgK ~ae ia^ lY iZ KjaK Mf, IWg ~ae c'e cL Cg jf _eaee i\ic^u MjYe 5 e 7 \^ aZAa

3-^Z ba Kja j gl, i Ga icRK @[^ZK @]Ke bk MeZ_ icie ic]^ fM ~\ icd bK ]^ \@~G, Za c'e \X agi ~, IWg ^Ze @[^ZK gqe K e_ Cb ja @ag a\g cUe eja_e gg gl, MY i K~Kc bk `k_\ icRK @k^ MWK Re@e c' ^R eRe iae fM _ea af j\a] Kf Gj _e_le Ce @ceK IW@ icR PkA[a C\ce c ^RK icf KeAQ

4- c' MUG cZ K[ Kja, ~j NUae [f Zj NU ~AQ @c ijRe eR^Z c^u \d Ke_ea Za MUG K[ bf ~a @^PZ, @c eR^Zc^u c^^Z KeQ 160 ^dZ Wfe ade ba^gee ^K@ Wbf_c ie i_^ Kea Ga _e\_e PZ[ ajZ AZ KeL^ fM _e NhY^c i\ _Xa_e aae CjZ jA _Wf eRe @[K aKg fM Gj _Zl ba A^ ~MAa Ga eRai Z[ ic^ue @Mc _X ze Ra^ ~_^ Kea iw iw i, gl bk ckK iaia] _A _ea

5-iZe Ka jf C\c Ke^j.......Za ac^ MeZe ij P KeQ bM ^a fM

6-c'e \X agi ~, _gi^ aaie Ce\d aaie @ba ejQ _ea^ .....iaak bf, Za eR aS iaak eRaiu j aj^ KeaK jA[G @]K zZ I Ce\d Gj \AU R^hK c _i Ke c' cZe a]jG \N icd_e eRe GK _ZKk _eag i jAQ Ga @je bf K[ jf icM \ge @[^ZK aai bfe PfQ ac^e @agKZ jCQ, Gj _KdK @ajZ eLaK ja

7-_ea^K MZ RYAae a]jG @c c^u c]e @ba ejQ _ZK _~de z _gi^ I Ce\d aaie c] Ne @ba ejQ KYi K~K Kea @_l Kja be ijR gvke aKge ]e i jA[G @^c^uVe @c @fM ^j @cc^uVe @^c^ c] Z ^j

8- ce \X agi ~, _ai IW@c^ Gj K~ Ke_ea Ga eRe aKg _Kde ic^ a^\]e _cL bcK MjY Kea CPZ ic^ue _Zb Ga \lZ ake age iaVe @]K C^Z \g MWK _A ^Re ia ~MA \aK ilc jA _eQ _e eR MXa fM eR _gi^ ij ic^ MeZ_ bcK ZfA _ea ac^, a`kZ iKe ce \KY jf, "" _[c KKW ^' _[c @'' a]jG fKc^ Pj, ic^u KG @cY RYC @^_le _gi^ PjQ, ic^ Z _aZ ba G \Me _\ KX iaVe bf ja ~\ ieKe GcZ GK _U`c i Ke Ga ~C i^e _ai beZ K _ai IW@c^ GKZZ jA_e ~C ia ~R^ @\a] aaZe e_ ^A _e^j Gbk C\c `ke Zj `kaZ jA_e _aiu ^c Uu GK ici ^j @ag _gi^ ^c Gj ca[e KeY jA_e aKg _KdK Ze^Z Kea ^c _[c Cbd_l c]e PZe ^c^ eja @agK

9- cZ _P ci Zk IWg QWQ Ga GbZe @C iVK ~A ^j Za @Z eRe gd^ iKe Lae eLQ eRe ac^ g lZe GK _ZKk _eag i jAQ eRe @[^ZK C^Z i]^ \Me Gbk _eag @ajZ eLMf @Mc ag]eu ^c cwkcd ja

10- gg gl, i Ga @[^ZK @ba

11- ce MUG a jf, "" ia ^'jeAa ~G KQ jf ^ jA^j _gi^e zZ Ga Ce\d aai K~Ke ja Ree ~ KYi lZe icjK C\c jf Zje `k @~R^K jA[G

12- ice ckc jCQ GKZ

13-c' \e @Zeq eR ik a _A ieKe _e _~ _R a^~M Kbk a ja i[_Z \ \a a]d eRe aKg ^c GK i], K~\l Ga Ce\d _gi^ aai K~Ke ja CPZ Zjjf @]^K, C^Z ia_e @Mc ag]eu _A zk Ra^ _Yke cM i jA_ea

14- ae]_le _Zg] ^a c^aZ Gj\e i_ ^jf a KZKge _ZKk _ba i jA[G @c ic RY ~, "" _gi^ ^Re C^Z K[ j P Ke[G Ga bMa^ c] ic^u ij~ ^c @MA @i[

IWg WU Kc