IWg Lae

_ai IW@

ilZKe

agh Lae

IWge a

PV _Z

     RfA 1,2005,gKae

_z\

@c KG

_eY _

~M~M

 

ilZKe

 

 @\aiu _U _ef eja ^j Rwf ici

eCeKf @eAie AfKUKf AR^dee Ue ja_e \ge i^R^K @A@AGie KZZe ij GcUK WM jif Ke[a IWge  @\ai ~aK a\^[ i ^R Mcaiu gl, i, Kh @\ ahde @]^K m^Kgk ~MA \aij ic^u cje ji `UAQ KC _eiZe Ga Kbk icRia lZK a\^[ @if Zj RYa fM C\c Ke[f @c _Z^] _g _@_Yu ^R bUcU, gl I _eae @\ iKe KQ Kja K?
cdebRe ae_\Ve _d 75 KfcUe \e K_\ ^KU geZ Me 1975 cij G_f ci 16 ZeL \^ ce R^ M _L MWij Cy _[cK a\kde _[cK gl _Af

jAf gl fM ^R R^i^Ve @^^ 40 KfcUe \e KSe Rfe K@ce Mf Ga jfe ejf Ne ]^ PCke @ba ^[f j Uu_Ai K[ _Wf a_ cu \je _e Sk aj _W[f

jfe ci Ly ZfAa fM _Z eaae \^ C\k jUe KQ ab^ icM @Y Me aKaU Ke[f a_ RY ~leM I cu _lNZ eM jA[ae Ne iaak @[K ici fM ej[G

KYicZ jAf gl ief, ~q \A am^e ^c fLAa fM C\k _jPf _ele \Zd gY _Af

 jAf gl_e ad ajk AR^de gl _Z KjK c^ akAf Ga GZ Uu KC iZe _Af?

_fU ake c^e ^bZ KYe Az [G bahZe AR^de ja ZY 1995 cij IWg ckZ _agK _ele aif icM eRe _ele bMa^u K_e \gc i^e ejf

jf @eAie ^ fLAa _A iZak `i [f 10jRe 3gj Uu GKiw GZ Uu ij~ Kea fM _eaee Kj ^[f KYi cZ Pe jRe Uu ~MW Ke ba^gee _jPf

@je 7jRe Uu \eKe _W[ae AR^dee ^ fL ia jA_ef ^jZa \dZe [a @]Kec^ Uu ~MW Kea iKg 15 \^ icd \f icd c]e Uu KcZ ~MW Kea P fMf

@^^_d jA ba^gee ej[a Kj i\d Z[ @c @Pke _d 335 RY fKu NeK Ne aff @C 845 Uu ckf G[e MK _kA @i c'u KQ MjYMY aKe ckf 5jRe 2gj Uu

aj C\c i @ag jRe Uu ~MW jA_ef ^j ^c fL \dZe [a RY @]Keu ^KUe ghe Kf Zue \d jf Ga eCeKf @eAi KfRe 1995 cije ^c fLAf

 
^ fLAa fM ~\ GZ K bMf, ci aj_Z Ga @^iwK Ly ZfAaK K_e ilc jf?

_V _X @^bZ Ra^ie ieYd jA eja ac^u Ra^ [a ~G bf _ea ^j ^ fL iea_e icie _WMf ^@ i^, K[bh ia_e @\ai _f jiae PfPk^e c] Xe _Qe ci af KcZ \a PWK _Wf

ba^gee ageR^u ^cK au ice ^R \Le KjY a^ Kfak @Le fj aj _Wf ia IW@ _f jfe aVK Kf ikZ ee iVe ic Kjf cZ ij~ Kea _e KfRe @^c^ G[_A @ bWf

KfR ac^u ij~e ^R Ly beY Keaij Nee ia] @ia]ak c] Uu _VAae KYi ici ejf ^j AR^de aUK _ele (AfKUKf iKi^) Ue jf

GYK GcUK gl _A ajeK ~aK c^ akf aUK _el bf jA[ae awfee A@^ A^PU @` iA^e ^ fLAae _abk KYi @ia] C_Rf ^j ae ij gl^^e _Z cie 5jRe Uu a _Af
_V _X[aak Rc^e WKeU fM GK _a c] _A[f

:
KZZe ij Cy gl_e @AGGi K @^ _\_\a _A _fbZ ^jA @_Yu bk RY c]a ~aK R^Zu ia Keae ck Cg KY?

 eCeKfe ^ fLAa _a ah (1994)Me ~aKc^ cg GK Rwf iel KcU MV^ Ke[f M fKc^u Rwf a^ge K _eYc iKe iPZ^ KeC[f

@g Ga ^a \gKe _[ce @c @Pke KV c`@u eRZ Pf[G ic^u ij KZK @i] @`ie cg Rwf i\ fY^ Keae fM[

fY^Kec^ ^Re `A\ fM Mcaiu ^dRZ Ke[ Ph Kce fb agh fb _C^[ae ic^ c] Rwfe KV KU @]K C_R^ KeaK @Mj _Kg Ke[

Za Me KcU MV^ ja_e Gj ici \e jae fMf fKc^ ^Re bf aS_e ^R Rwfe iel fM ^R jZe Vw ]e Rwfe afa @e Kf

ijeK ~aak M fKc^ue ij Qa iaak c' c^e ^P CV[f ic^ KcZ @je @]K glZ ja Ga Me @^^ ici \e ja ij Pe Ne jC[G @MZ ^R K[ P ^Ke M fKu ahde @]K ba[G

_K iKe KeaK jf ieKe PKe _ZaK iRa GK[ RY[f ibM K \bM RY^j Gj icde Me @c Ne _WMf, a]jA NeK `e @if_e \^K MReY cAa _A GK NeA KfRe @]_^ @e Kf

 
Rwf @k^ PkAa _A @[ KCV @iQ?

c aW PKe ^Kf KY jf, @eAie ia a ac^ \g a\ge aj ^c\c K^e Kc KeQ @^K ^R C\ce aW aW ii MV^ Ke ^~q \AQ ic^ c iKe Ga K~Kk_ ahde Lae eLQ

gw_ee ej[a ih \g ^cK RY au a\^e cAe __fi `Ci^ `e iA`K @ iiI AK^cK Wbf_c (__iW)ij~ ~MA \CQ

ac^ @]_^ PKe QW, Rwf iel @k^ ij Mcaic^u gl, i, Kh iKe iPZ^ KeAae @]K icd \CQ GjQW Me MUG @`i KeQ eRbq fKa\ d[ Ka (jW ij)~M @c @PkK KVc`@c^ _\ _KAaK WeQ

eR Rwf abM @c M ^e _d 8jRe GKe Rc PjU KeQ Gj Rwfe gk, _@gk, gM@^ I gg @\ cfa^ MQ ejQ @L_L @Pke KYi fKu Rwf bZeK _ag KeaK \@~C^j

^R Ne Kc _A KV ^ae aeY Ke^j Za aaid K~ C_e i_ KUKY Re KeQ @ce Kce ih _Kg Ke aMZ \A ah c]e ieKe Me C^Z fM _d iX Pe fl Uu ij~ \AQ

__iW iwV^e @[K ijdZe Mcaic^u @^^ lZe iPZ^ KeAaK C\c Re eLQ ]^ aZZ ah Zcc ic^ Kbk ab^ ZkaR, _^_ea Ph Ke ag \A _Ai eRMe Ke_ea i ahde Zfc gl \CQ

ah Zcc Kh K~e f ejf Mcaic^ @[K \e ag zk jA_ea _U ici \e jf _fu _V Ga _hK K[ ic^u cK @ia

 
@\ai @]hZ @Pke fKc^ Rwf @k^e i`k _AaK ilc jAQ K?

@c Me Ga eZe ife fAU RkQ iak KaNe Me ~aKc^ _ee c]e baa^cde i~M _CQ WwW@, gK, _Z_W, KRajk, aeMW, LU@_W Ga RcaY @\ @Pke Phc^ gle i`k _Aa @e KeQ

_ae M Me Zi Lk jC[f Ga _f _V _XQ _fc^u _V _XAa fM _[c ab^ C_de @K Ke~C[f ac^ glK KZak @ia af _f Pj ejQ aMZ ahK c]e @c M KjK @L_L @Pke ab^ lZe _bZ aKg i]Z jAQ

 bahZe eR^Ze Si \ae KYi K~Kc eLQ K?

icRia _A eR^Z ~\I iag lZ Z[_ G lZe c \eA ejaK PjQ fKc^ eR^Zmc^uVe @]K _AaK cZfa eLQ ac^ eR^Z Uu C_R^e ijR I iag C_d jAQ

@^_le icRiac^u eR^Zc^ bf \e \L _e^j KQ \^ Zk @c @Pke ]hZe ij~ KeaK ~A @c Kae i\ic^ RY i^d eR^Z _eP^e _fie ah \e _WQ c' icZ Kae aj i\iu ae]e MeZe \` fM ~AQ

IWg WU Kc